Bomenstichting Zutphen e.o.

Waarom Bomenstichting Zutphen e.o. ?

Bomenstichting Zutphen e.o. is op 8 april 2002 opgericht door mensen die zich willen inzetten 
voor het behoud van groen, in het bijzonder bomen in de stad Zutphen en de omringende gemeentes.

Aanleiding was bezorgdheid over het verdwijnen van veel groen en dus ook bomen in Zutphen.
De Zutphense Bomenstichting volgt nu ruim 10 jaar
het gemeentelijk bomenbeleid, 
treedt vaak in overleg met de gemeente en functioneert als vraagbaak voor inwoners van Zutphen. 
Zonodig doen we e.e.a. in overleg met de Landelijke Bomenstichting in Utrecht.

Onze doelstellingen zijn:

1. Het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de groene
leefomgeving van Zutphen en omstreken, met name gericht op de bomen.

2. Het behoud van bestaande bomen en het stimuleren van (her- )aanplant.
Het betrokken worden bij gemeentelijke plant- en rooiplannen van bomen
en struweel met een adviserende rol daarin.

3. Het stimuleren van een actief boombeschermingsbeleid van de gemeente.
De door de gemeente opgestelde kapverordening waar nodig doen aanpassen.

4. Het samen met de gemeente maken en bijhouden van een actuele lijst van monumentale
bomen en het vaststellen van een specifiek beschermend beleid ten aanzien
van deze bomen.

5. Steunpunt en informatiepunt zijn voor individuen of (buurt)groepen,
die het niet eens zijn met plannen tot kap.

6. Het stimuleren van de aandacht en waardering voor de bomen, door
voorlichting en het organiseren van activiteiten.

Activiteiten, samenwerking.
Behalve serieuze acties richten we ons ook op het genieten van bomen.
We leiden wandel- en fietsexcursies langs bijzondere bomen in Zutphen en omgeving, organiseren lezingen en thema-avonden over bomenbeleid en boomwetenswaardigheden in Zutphen en elders, een boomplantactie behoort ook tot de mogelijkheden, we staan af en toe met een kraam op een informatiemarkt en organiseren soms een fotowedstrijd of symposium. 

Dit zo mogelijk in samenwerking met andere groene organisaties zoals het IVN, de Werkgroep
Stadsnatuur en de Stichting Natuur en Milieuraad.

Hoe wordt u donateur ?

Wanneer u zich ook wilt inzetten voor het behoud van bomen in en rond Zutphen
kunt u ons steunen door donateur te worden van onze Bomenstichting. Naast gratis
deelname aan onze activiteiten wordt u op de hoogte gehouden door onze nieuwsbrief.
Als richtbedrag voor de contributie denken we aan 10,- per jaar.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat:
Jeroen Philippona
Tel.: 0575-540982
E-mail:
mailto:jphilippona@hetnet.nl

Bomenstichting Zutphen heeft een eigen website: http://www.bomenstichtingzutphen.nl/

Home Nederlandse Versie----------------Bomen in Zutphen